Wijk bij Duurstede, 19 februari 2018. Op 1 februari stelde de SP schriftelijke vragen over de plofkraak in de Heul in relatie tot wegbezuinigen politiebureau die op 13 februari door burgemeester Poppens werden beantwoord en sinds 16 februari zijn te lezen op de website van de gemeente.

 1. Hoe is het college omgegaan met de winkeliers en omgeving?
 2. Kunt u aangeven hoe de nazorg is verlopen?
  • Antwoord op vraag 1 en 2: Op de dag van het incident hebben (loco)burgemeester en wethouder een bezoek gebracht aan getroffen winkeliers en omwonenden. Daar waar mogelijk is door de gemeente medewerking verleend om de situatie zo snel als mogelijk te normaliseren en het winkelcentrum weer toegankelijk te maken. Stichting Salvage is ingeschakeld om, namens de verzekeringsmaatschappijen van de gedupeerden, de getroffenen te ondersteunen. Het streven van de winkeliers is om op zeer korte termijn hun winkels te heropenen.
 3. Klopt het beeld nog steeds dat deze gemeente tot de tien veiligste gemeenten van het land behoort?
  • Antwoord: De gemeente Wijk bij Duurstede behoort volgens de AD misdaadmeter 2016 tot de 10% veiligste gemeenten van Nederland (positie 356 van 385 gemeenten waarbij positie 1 het meest ongunstig is). Wat betreft 2017 staat Wijk bij Duurstede op de derde plaats van gemeenten met laagste aantal misdrijven per 1.000 inwoners in de politieregio Midden-Nederland (bestaande uit 41 gemeenten). Alleen de gemeenten Oudewater en Urk hebben minder misdrijven per 1.000 inwoners.
 4. Enige weken geleden heeft het college het SP rapport over de invoering van de Nationale Politie. Hierin geven ruim 1600 agenten hun mening over de invoering. Heeft het college dit rapport gelezen?
 5. Wat vindt het college van de in de toelichting opgesomde negen belangrijkste conclusies?
 6. Klopt ons beeld dat Wijkse wijkagenten het ook jammer vinden dat het Wijkse bureau dankzij het beleid is wegbezuinigd en hierdoor het onveiligheidsgevoel toeneemt?
  • Antwoord op vraag 4, 5 en 6: Het college heeft kennis genomen van de hoofdlijnen van het rapport en herkent enkele van de conclusies. Sinds de vorming van de Nationale Politie ligt de verantwoordelijkheid voor het beheer over de politie bij de minister van Justitie en Veiligheid. De minister legt hierover verantwoording af aan het parlement. Het is niet aan het college om uitspraken te doen over persoonlijke opvatting van politieambtenaren die onder gezag van de politie vallen. Wel herkent het college conclusies van evaluaties en wetenschappelijke onderzoeken die constateren dat het vervangen van politiebureaus door lokale steunpunten niet bevorderlijk is voor het werk van de wijkagenten, mede door de vele reisbewegingen. De beschikbaarheid en zichtbaarheid van de wijkagenten is een punt dat blijvende aandacht heeft. Het college stuurt hier op en blijft dit monitoren.
 7. Kent het college het rapport Evaluatie Politiewet 2012?
 8. Zo ja, herkent u zich net als de VNG in de conclusie dat er lokaal te weinig mogelijkheden zijn voor gemeenten om op te treden/prioriteiten mee te geven?
 9. Waar kan de gemeente (raad en college ) en rol spelen bij het oplossen van de problemen/gestalte geven om de aanbevelingen te waarborgen?
 10. Hoe heeft de gemeente wel geacteerd bij het stellen van de prioriteiten en het verkrijgen van meer blauw op straat?
  • Antwoord op vraag 7, 8, 9 en 10: Afgelopen jaren heeft het college kennis genomen van diverse evaluaties en wetenschappelijke studies die worden uitgebracht over de Nationale Politie, waaronder het recente rapport ‘Evaluatie Politiewet 2012’. Eén van de eerdere onderzoeken naar de vorming van de Nationale Politie heeft o.a. plaatsgevonden in ons basisteam: ‘Basisteams in de Nationale Politie. Organisatie, taakuitvoering en gebiedsgebonden werk’, verschenen november 2016. Op regionaal niveau zijn in de Veiligheidsstrategie Midden-Nederland gezamenlijk prioriteiten bepaald. Lokaal zijn deze door college en raad vertaald in het Integraal Veiligheidsplan. In het tweewekelijkse veiligheidsoverleg vindt overleg plaats met de politieleiding van Wijk bij Duurstede over lokale actualiteiten en worden prioriteiten gesteld. Op strategisch niveau heeft de portefeuillehouder periodiek overleg met de politieleiding van ons basisteam. Op districtsniveau worden overkoepelende thema’s zoals ondermijning besproken met 15 burgemeesters, politie en openbaar ministerie. Het college is van mening dat er goed en direct overleg is met de politie(leiding) en er voldoende mogelijkheden zijn om te sturen op onze lokale prioriteiten.
 11. Bent u het met de SP eens dat meer blauw op straat de beste waarborg is voor veiligheid?
 12. Concludeert u net als het overgrote deel van de bevraagde agenten ook dat de invoering van de Nationale Politie de veiligheid tot nu toe niet heeft verbeterd?
  • Antwoord op vraag 11 en 12: Het college deelt de opvatting dat de zichtbaarheid van politie op straat een positief effect kan hebben op de veiligheidsgevoelens van inwoners. Wetenschappelijke studies (waaronder het beroemde ‘Kansas City Patrol Experiment’) tonen echter aan dat meer ‘blauw op straat’ geen effect heeft op de criminaliteitscijfers en daarmee een inefficiënte manier is van inzetten van de beschikbare politiecapaciteit. In Wijk bij Duurstede heeft de vorming van de politie geen negatieve gevolgen voor de aanrijtijden van de politie en de objectieve veiligheidscijfers. Bij de plofkraak in de Heul was de politie binnen één minuut ter plaatse. Eén van de doelstellingen van de Nationale Politie is om adequaat op te treden op de schaal die op dat moment geboden is. Bij de plofkraak in de Heul zijn meerdere politie-eenheden uit de verre omgeving ingezet. Onder meer voor de afzettingen en de zoekacties naar de verdachten.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha