Wijk bij Duurstede, 19 februari 2018. Op 1 februari stelde de PCG schriftelijke vragen over Veiligheid en politiebureau die op 13 februari door burgemeester Poppens werden beantwoord en sinds 16 februari zijn te lezen op de website van de gemeente.

 1. Kunt u voor de duidelijkheid nog een keer inzicht geven waar onze gemeente staat wat ‘veiligheid’ betreft?
  • Antwoord: Tegelijk met de beantwoording van deze vragen wordt de raad de memo aangeboden met een toelichting op het veiligheidsbeeld van 2017. Wat betreft de cijfers is een stabilisatie zichtbaar ten opzichte van 2016. De gemiddelde ontwikkeling in Midden-Nederland laat een daling zien (-9%). Opvallend is de afname van het aantal woninginbraken (-24%) in Wijk bij Duurstede. Met deze cijfers behoort Wijk bij Duurstede tot één van de gemeenten in Midden-Nederland met minst aantal misdrijven per 1.000 inwoners. Kortheidshalve verwijzen wij u naar de inhoud van de genoemde memo voor een verdere toelichting.
 2. Welke gevolgen heeft het verdwijnen van het politiebureau voor onze gemeente gehad?
  • Antwoord: Het vervangen van het politiebureau door een lokaal steunpunt heeft geen negatieve gevolgen voor de aanrijtijden van de politie en de objectieve veiligheidscijfers. Wel is er mogelijk een effect op de subjectieve veiligheid; de veiligheidsbeleving van onze inwoners. Uit de Veiligheidsmonitor 2015 blijkt dat het percentage inwoners dat tevreden is over het laatste politiecontact hoger is dan landelijk en regionaal. Inwoners waren echter minder tevreden over het functioneren en de beschikbaarheid van de politie in de buurt. Een mogelijke verklaring hiervoor is gelegen in het feit dat in 2013 het politiebureau in Wijk bij Duurstede is vervangen door een lokaal steunpunt. Sindsdien is de opkomstlocatie voor de politie in Doorn gevestigd met als gevolg minder reisbewegingen binnen onze gemeente. Daarom heeft het college ingezet op zichtbaarheid en beschikbaarheid van de politie in onze gemeente. Dit is onder andere gerealiseerd door het lokale steunpunt 24/7 bereikbaar te maken voor wijkagenten en andere politiemedewerkers. De zichtbaarheid van de politie in onze gemeente is een punt dat blijvende aandacht heeft in de overleggen met (het management van) de politie.
 3. Is het aantal plofkraken, auto-inbraken, woninginbraken e.d. toegenomen nadat het politiebureau uit Wijk is verdwenen? Speelt de vorming van de Nationale Politie hierin ook nog een rol?
  • Antwoord: In de memo over de veiligheidscijfers is te zien dat de afgelopen jaren een daling is te zien in het aantal misdrijven in onze gemeente. De rol van de Nationale Politie hierin is dat, sinds de vorming van de Nationale Politie, de verantwoordelijkheid voor het beheer over de politie (waaronder politiebureaus) ligt bij de minister van Justitie en Veiligheid. De minister legt hierover verantwoording af aan het parlement.
 4. Gaat u stappen zetten om het politiebureau terug te krijgen naar Wijk?
  • Antwoord: Stappen in deze richting worden niet gezet omdat er geen relatie is tussen de aanrijtijden en veiligheidscijfers en de aanwezigheid van een politiebureau. Bovendien is het lokale steunpunt in Wijk bij Duurstede enkele dagdelen per week open. Daarnaast is het mogelijk om hier, buiten deze openingstijden, een afspraak te maken voor bijvoorbeeld het doen van aangifte of een gesprek met een wijkagent. Wel is het college van mening dat de zichtbaarheid van de politie in onze gemeente belangrijk is. Het college stuurt hier op en blijft dit monitoren.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha