Wijk bij Duurstede, 9 februari 2018. Op 19 januari stelde de PCG schriftelijke vragen over de toegang locaties cliënten wijkverpleging die op 6 februari door wethouder Kosterman werden beantwoord en sinds 9 februari zijn te lezen op de website van de gemeente.

 1. Erkent u het probleem van extreem hoge werkdruk bij de wijkverpleging?
  • Antwoord: Wij zijn daarvan op de hoogte. Van de drie grootste aanbieders in Wijk bij Duurstede hebben wij wel vernomen dat er geen wachtlijsten zijn. Wel is af en toe sprake van enige wachttijd voor nieuwe patiënten. En er zijn knelpunten omdat er wachtlijsten zijn bij bijvoorbeeld het lokale verpleeghuis waardoor mensen soms langer thuis blijven wonen dan wenselijk is.
 2. Bent u het met de PCG eens dat de zorg voor onze ouderen en zwakkeren in onze samenleving op z’n minst een gedeelde gemeentelijke taak is?
  • Antwoord: Uiteraard kennen wij onze (wettelijke) taken en de opgaven die daaruit voortvloeien, ook in de samenwerking met anderen. Vanuit zowel gemeente als loket Wijk is er dan ook regelmatig contact met de wijkverpleging en met tal van andere partijen. Zo is er op initiatief van de gemeente een lokale projectgroep ‘Gezond en veilig wonen’ tot stand gebracht waarin woningcorporaties, wijkverpleging, loket Wijk, brandweer en gemeente samenwerken. De door u genoemde pilot is vanuit deze projectgroep tot stand gekomen. Ook wordt intensief samengewerkt met de lokale casemanagers dementie, die eveneens onder de wijkverpleging vallen. In augustus 2017 hebben genoemde partijen een samenwerkingsconvenant ondertekend.
 3. Bent u bereid om te onderzoeken of vanuit het sociaal domein een éénmalige financiële injectie te geven om de technische voorziening zo snel mogelijk in te voeren?
  • Antwoord: Uit het vorige antwoord blijkt dat de pilot een gezamenlijk project was. Alle betrokken partijen hebben in 2017 al gezorgd voor éénmalige financiële dekking om de pilot mogelijk te maken. Momenteel is de uitrol van de pilot over andere gebruikers van wijkverpleging aan de orde. Wij zijn van mening dat toegang tot woningen voor cliënten voor medische doeleinden niet in eerste instantie een (financiële) verantwoordelijkheid van de gemeente is; wijkverpleging valt onder de Zorgverzekeringswet en de pilot met digitale toegang is specifiek bedoeld om wijkverpleegkundigen toegang tot de woning van de patiënten te bieden. Wel zijn wij eventueel bereid om in het kader van samenwerking en facilitering van thuiswonende kwetsbare inwoners, de eventuele aanschaf van nieuwe digitale toegangssystemen voor te financieren. Terugbetaling kan dan plaatsvinden via maandabonnementen door de gebruikers. Momenteel vinden hierover gesprekken plaats met de deelnemende partijen in de pilot. Wij zijn uiteraard ook bekend met de voordelen die technische ondersteuningsmiddelen (domotica) kunnen bieden. Knelpunt is vaak wel de financiering, mede omdat vanuit de Zorgverzekeringswet vrijwel niets vergoed wordt. Om die reden hebben wij in mei 2017 een besluit genomen om -onder bepaalde omstandigheden- aanschaf van domotica te vergoeden vanuit de Wmo. De criteria die wij daarvoor hebben vastgesteld, kunt u in de bijlage vinden.
 4. De PCG verzoekt u de raad te informeren over deze problemen betreffende de werkdruk bij de wijkverpleging en de (on)mogelijkheden te onderzoeken om te zorgen dat de inwoners wel de nodige ondersteuning blijven ontvangen?
  • Antwoord: Zie het antwoord op vraag 1 met betrekking tot de werkdruk van de wijkverpleging. Gemeente en wijkverpleging werken samen maar hebben ook eigen verantwoordelijkheden en financieringsstromen. De gemeente vanuit de Wmo, de wijkverpleging vanuit de Zorgverzekeringswet. De Zorgkantoren zijn verantwoordelijk voor de inkoop van voldoende wijkverpleging. Vanuit de gemeente kunnen wij daar geen invloed op uitoefenen. Wij voeren onze taken vanuit de Wmo ruimhartig en zo goed en zo integraal mogelijk uit. Daarbij geldt uiteraard wel dat de door het rijk toegekende budgetten mede leidend zijn voor de gemeentelijke inzet.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha