Behandeling concept nota parkeerbeleid

gemeente Wijk bij Duurstede

gemeente Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede, 7 december 2014. Het college heeft bij de begrotingsbehandeling van de programmabegroting 2013 de gemeenteraad toegezegd met nieuw parkeerbeleid te komen. Dinsdagavond is er voorafgaand aan de raadsvergadering een voorbespreking over dit onderwerp in het gemeentehuis.

Werkgroep

“In een traject met een werkgroep bestaande uit inwoners, ondernemers en belangengroepen uit de binnenstad en de schil daaromheen is een conceptnota parkeerbeleid opgesteld waarin een analyse is gedaan van de huidige parkeersituatie” schrijft het college in de nota naar de gemeenteraad. “Tevens is daarin een visie neergelegd met betrekking tot de toekomstige gewenste parkeersituatie. In de nota worden voorstellen gedaan voor de aanleg van structurele parkeerplaatsen bij de haven, het parkeren tijdens evenementen, parkeermogelijkheden voor de fiets (fietsparkeren) en vergunninghoudersparkeren. In een inspraaktraject is de visie van de inwoners nader gepolst en is vervolgens de definitieve nota tot stand gekomen”.

Fietsparkeren

“Op de Markt, maar ook op de hoek Steenstraat-Zandweg-Singel is regelmatig een capaciteitstekort voor het stallen van fietsen. Verbeteren van de voorzieningen voor fietsers kan ook leiden tot een toename van het fietsgebruik naar de binnenstad, met als gevolg een verminderde vraag naar parkeerruimte voor auto’s” is te lezen in de nota.

Parkeerplaatsen

“Bij de stadshaven is op normale doordeweekse dagen en op zaterdag nog wel capaciteit op de parkeerterreinen, maar de marge, met name op zaterdagen, is klein. Citymarketing heeft de intentie het bezoek aan Wijk bij Duurstede te vergroten. Dit gaat gepaard met een toename van de parkeervraag. Het is goed daar nu al op te anticiperen door het structureel uitbreiden van de paarkeercapaciteit op die plaatsen waar daar ruimte voor is”. “Bij evenementen is er structureel een tekort aan parkeerplaatsen. In het verleden is geëxperimenteerd met diverse oplossingen. Deze hebben niet geleid tot bevredigende resultaten. Door middel van het verstevigen van de grasmat, waardoor het gras niet kapot gereden wordt willen wij het evenemententerrein deels geschikt maken om bij evenementen op te kunnen parkeren. Voordeel van het evenementen terrein is dat het vanaf alle toegangswegen goed te verwijzen is”.

Financiën

“Voor de realisatie van de korte termijn maatregelen is totaal 115.000 euro benodigd” is te lezen in de nota aan de raad. “Te weten 45.000 euro voor de fietsenstallingen en 70.000 euro voor de structurele parkeerplaatsen. Voor de realisatie van de structurele parkeerplaatsen is (op dit moment) nog een BDU (Brede Doeluitkering) subsidie beschikbaar van 50% van de investering met een maximum van 32.222 euro . Bij een afschrijvingstermijn van 10 jaar is er voor de realisatie van de fietsvoorzieningen structureel 6.300 benodigd euro en voor de parkeerplaatsen na aftrek van de subsidie 5.289 euro. Deze kapitaalslasten kunnen gedekt worden uit het budget voor speerpunten van het college. De investering voor de aanleg van de evenementenparkeerplaatsen op het Evenemententerrein ad 265.000 euro worden opgevoerd in de binnenkort vast te stellen Nota Bovenwijkse voorzieningen of bij de Kadernota 2016 voor de begroting 2016 e.v. De kapitaalslasten hiervoor bedragen bij een afschrijving van 20 jaar 23.850 euro per jaar.

Vragen

De PvdA en de VVD hebben voorafgaand aan de voorbespreking schriftelijke vragen gesteld aan het college over de parkeernota. De antwoorden van het college verwijzen terug naar de inhoud van de concept nota die dinsdagavond wordt behandeld.