Antwoorden problematiek Shellboot bij de stadshaven

shell-boot-havenShell boot in de haven van Wijk bij Duurstede/Foto: Marien Stoel
shell-boot-haven

Shell boot in de haven van Wijk bij Duurstede/Foto: Marien Stoel

Wijk bij Duurstede, 17 april 2014. GroenLinks heeft schriftelijke vragen gesteld over het Bunkerstation (Shellboot) die nabij de stadshaven ligt.

In bedrijf?

“De aflevering van brandstoffen aan de scheepvaart vindt al geruime tijd niet meer plaats en ook de winkel is gesloten. In die zin is het bunkerschip niet meer in bedrijf” laat wethouder Peek weten.

Gevaarlijke stoffen?

Op de vraag of er nog olie of gevaarlijke stoffen aan boord zijn laat Peek weten:”Tijdens de milieucontrole in 2013 waren de tanks in het schip nog altijd leeg, maar zover bekend, niet schoongemaakt. De onderstaande hoeveelheid gevaarlijke stoffen zijn aangetroffen:

  • Verf 400 liter Winkel
  • Ontvetter 400 liter Winkel
  • Vet 300 kg Winkel Lijnolie
  • 50 liter Winkel

Aftakeling

Of er gecontroleerd en sprake kan zijn van lekkage van al dan niet gevaarlijke stoffen laat Peek weren: “Wij zijn het met u eens dat het schip een vervallen indruk maakt. Zowel in 2012 als 2013 is de locatie bezocht door de ODRU. Tijdens deze bezoeken zijn echter geen overtredingen geconstateerd. De verantwoordelijke van eventuele schade/sanering is voor het bedrijf (principe van vervuiler betaalt)”.

Hinderwetvergunning

“De gemeente heeft een nieuwe milieuvergunning afgegeven op 29 augustus 2006. Deze milieuvergunning is, net als andere milieuvergunningen, voor onbepaalde tijd. Met de komst van het Activiteitenbesluit zijn een groot deel van de voorschriften uit de vergunning niet meer van toepassing maar gelden algemene voorschriften uit het Activiteitenbesluit. Naast de milieuvergunning is er ook nog een vergunning uit 1968 om gebruik te mogen maken van gemeentegrond. Er is een ‘ligplaatsvergunning’ uit 1988 en een vergunning om een schip te mogen exploiteren van 20 oktober 2008. Beide vergunningen zijn afgegeven door Rijkswaterstaat (RWS) en gelden voor onbepaalde tijd. Naar de status en veiligheidsaspecten van het schip is verschillende keren gekeken. Dit heeft in het verleden geleid tot een gesprek op bestuurlijk niveau met de hoofdinspecteur van RWS, de vorige burgemeester en ondergetekende. Ook zijn er gesprekken geweest met de eigenaar van het bunkerschip” schrijft Peek in zijn antwoord.

Bewoond?

Op de vraag of het schip bewoond is schrijft Peek: “Er is door de gemeente geen vergunning afgegeven voor bewoning van het schip. Op grond van de regels in het geldende bestemmingsplan mag op het schip niet worden gewoond. Naar ons weten is het schip ook niet bewoond”.

Gevaar voor de volksgezondheid?

“Gezien de hiervoor vermelde controlegegevens en constateringen hebben wij geen redenen om te veronderstellen dat hier gevaar voor de volksgezondheid optreedt” laat Peek weten.