Breed draagvlak voor promotie van Wijk

gemeente Wijk bij Duurstede

gemeente Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede, 3 april 2014. Afgelopen maandag is er een bijeenkomst geweest waar de samenwerkingsmogelijkheden voor het versterken van citymarketing in de gemeente Wijk bij Duurstede zijn besproken. Hierbij waren vertegenwoordigers van de VVV, de ondernemerskring OKW, WijkNogLeuker, de Vereniging Citymarketing, Wijkse vertegenwoordigers van Horeca Nederland en het college van burgemeester en wethouders aanwezig. Na een langdurig voortraject lijken de neuzen nu eindelijk naar één kant te staan.

Draagvlak

Na afloop van het overleg kon burgemeester Tjapko Poppens concluderen dat er een breed draagvlak is bij deze belangrijke partijen om de promotie van Wijk bij Duurstede op te pakken. Poppens: “Allemaal partijen zijn met leuke dingen bezig, er is positieve energie.” Iedere partij draagt nu zelf al bij aan de promotie van Wijk bij Duurstede. Citymarketing echter richt zich op het marktgericht opereren om alle stedelijke actoren (gemeente, bewoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen) zover te krijgen dat de stad zich als geheel naar buiten kan profileren. In Wijk bij Duurstede kan samenwerking en onderlinge afstemming op onderdelen in dat kader nog meer opleveren dan nu het geval is. Geconstateerd is dat er meer raakvlakken dan verschillen zijn in de wijze waarop de promotie van Wijk bij Duurstede verder kan worden vormgegeven. Dit biedt volgens alle betrokkenen veel kansen en mogelijkheden om de promotie te versterken.

Overkoepelende visie

De genoemde deelnemers organiseren zich in een Overlegorgaan Promotie Wijk bij Duurstede (werktitel). Een eerste actiepunt is dat de gewenste promotie vanuit een gezamenlijk op te stellen overkoepelende visie wordt benaderd. Hiertoe worden met name de overeenkomsten gezocht tussen die visies die de deelnemende partijen nu ieder voor zich hanteren. De overkoepelende visie betreft de gehele stad. Het zwaartepunt ligt daarbij in eerste instantie op de binnenstad. Daarnaast wordt ernaar gestreefd om alle bestaande en nieuwe activiteiten van de deelnemende partijen zoveel mogelijk onderling af te stemmen en in lijn met die gezamenlijke visie te brengen, om een goede samenhang te creëren en onderlinge ondersteuning van elkaars activiteiten mogelijk te maken.

Afstemming

Er zal regelmatig afstemming plaatsvinden tussen de verschillende partijen van het Overlegorgaan om elkaar te informeren over plannen en activiteiten en elkaar te inspireren voor nieuwe ideeën en ontwikkelingen.

Gemeente heeft regie

De gemeente neemt in dit proces een regierol in, die gericht is op verbinding en ondersteuning. Een volgend overleg wordt gehouden wanneer de onderhandelingen voor een nieuw coalitieakkoord zijn afgerond en een nieuw college is geïnstalleerd.